Vereniging het Nederlands Ezelstamboek

De Vereniging het Nederlands Ezelstamboek is opgericht in 1976 met als doel de gezondheid, het welzijn van alle ezelrassen in Nederland te bevorderen

De vereniging

De VNE is in Europa het erkend moederstamboek van het ras Mediterrane Miniatuur ezel en de Nederlandse ezel.

Paspoort uitgevende instantie
Als stamboekorganisatie zijn wij gemandateerd om paspoorten uit te geven voor alle ezels.

Ezels die in aanmerking komen voor opname in het stamboek, b.v. in het geval van de Mediterrane Miniatuur ezel en de Nederlandse ezel, mits is voldaan aan de voorwaarden gesteld in het fokreglement krijgen een VNE-paspoort met daarin de vermelding van het ras. Daarnaast krijgen zij een stamboomcertificaat.

Wij zijn een open stamboek, dat wil zeggen dat er ook mogelijkheden zijn om nieuwe bloedlijnen in te brengen. Nakomelingen hieruit voortgekomen kunnen doorstromen naar het stamboek. U kunt verdere informatie hierover in ons fokreglement vinden op deze site.
Klik hier voor het fokreglement

Stamboekkeuringen

Onze voornaamste doelstelling is de kwaliteit van de Nederlandse ezelpopulatie in kaart te brengen en te verbeteren, uiteraard door de inzet van en samenwerking met onze leden/fokkers.     

Wij organiseren per jaar een drietal landelijke stamboekkeuringen. Twee algemene van merries en ruinen en een hengstenkeuring. Tijdens deze keuringen worden de ezels veterinair, op gangen en exterieur gekeurd. Het karakter van de ezel speelt hierbij zeker een belangrijke rol.

Voor hengsten waarmee gefokt wordt is deze keuring vanaf 2017 verplicht. Wij zijn als stamboekvereniging gehouden om een selectieprogramma uit te voeren. Nu de vraag naar steeds kleinere mini-ezels groeit (voor merries onder de 76 cm/29.92 inch en hengsten onder de 73,75 cm/29 inch) is het veterinair keuren van ezels en het mogelijke constateren van erfelijke afwijkingen van groot belang.

Bij alle erkende paardenstamboeken én ezelstamboeken in de EU is de keuring voor dekhengsten een verplichting die is opgenomen in het fokreglement. Alleen op die manier kunnen we samen met de fokkers komen tot een goed fokbeleid. Alleen fokken met een bewijs van afstamming is niet voldoende. Een goede veterinaire keuring gehouden bij aanvang van de keuring is dan ook een belangrijk onderdeel. Je zal als stamboekvereniging de dieren die voor het stamboek in aanmerking komen, toch moeten “zien” en door een ervaren jury moeten laten keuren. Daarbij komt dat wij als erkend stamboek ons ook moeten houden aan de erkenningsvoorwaarden van de overheid.

Tevens nemen wij van elke gekeurde dekhengst een DNA-monster af. Zodoende kunnen wij als stamboekvereniging samen met onze leden toezien op een verantwoorde en zo transparant mogelijke fokkerij.

Import vanuit het buitenland
Ezels van erkende buitenlandse stamboeken binnen de EU worden door de VNE eveneens erkend en kunnen in het stamboek worden opgenomen.

Bij de import van ezels uit de USA is er als aanvullende regel dat er van ouders van de betreffende ezel een DNA-profiel bekend moet zijn. Veel fokkers in de USA hebben tegenwoordig deze DNA-gegevens beschikbaar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse praktijk bestaat er in de USA geen officiële stamboekorganisatie en worden de afstammingsgegevens van de ezels alleen geregistreerd en is daar geen selectie zoals wij die hier kennen.

De Vereniging het Nederlands Ezelstamboek werkt met een gedetailleerd softwaresysteem dat tevens inzage geeft in inteeltpercentages, wat weer een belangrijke rol kan spelen bij de keuze van de ezel.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u nog allerlei vragen heeft; over de aanschaf van ezels moet men goed nadenken en zich laten informeren alvorens deze stap te zetten. U kunt deze vragen direct stellen; secretariaat@ezelvereniging.nl

Als u inmiddels enthousiast bent geworden en u heeft besloten een ezel  te nemen, wordt dan lid van onze vereniging.
Lid worden?  klik hier

Huishoudelijk regelement

Download hier: Initiates file downloadHuishoudelijk reglement vastgesteld tijdens ALV 10-3-2012

Statuten VNE

Download hier: Initiates file downloadStatuten Vereniging Nederlands Ezelstamboek 3 maart 2007