Op 11 maart 2017 is de ALV van de VNE.

Algemene Ledenvergadering VNE

11 maart 2017
10:30 uur
Locatie: Faculteit Diergeneeskunde, Afd. Paard
Yalelaan 112
Utrecht

1.    Opening
2.    Mededelingen
3.    Ingekomen stukken
4.    Notulen vorige vergaderingen
5.    Financiën
•    Verslag penningmeester/begroting 2017
•    Verslag kascommissie
•    Verlening decharge van kascommissie 2016
•    Benoeming kascommissie 2017

Lunchpauze

6.    Bestuurswisseling; Hanneke Louwman aftredend en niet herkiesbaar.
Voorgesteld wordt te benoemen; Annemarie Smeenk
7.    Verslag secretariaat
8.    Online ledenportaal
9.    Fokreglement; – subgroep micro mini
10.    Verslagen diverse commissies
11.    Rondvraag
12.    Sluiting rond 15.00 uur

Na de vergadering zijn Thijs van Loon en Machteld van Dierendonck aanwezig om u te informeren over de voortgang van het pijnproject.

Aanmeldingen vóór 1 maart bij het secretariaat.